x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi joko POLKVS30 Kansainvälisen politiikan syventävät erikoistumisopinnot (10 op) tai POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari (10 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KVPOS6A Pro gradu -seminaari I 10 op
JA
KVPOS6B Pro gradu -seminaari II 10 op
JA
KVPOS7 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoittanut opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäiseen tutkimustyöhön asettamalla tutkimustehtävän, sitomalla sen tieteenalan teoreettisiin ja sisällöllisiin keskusteluihin, kokoamalla tutkimustehtävänsä vaatiman aineiston ja analysoimalla sitä teoreettiset ja metodiset vaatimukset täyttäen sekä raportoimalla tutkimustulokset asianmukaisesti, selkeästi ja kiinnostavasti.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kahteen lukukauden mittaiseen seminaariin, jossa ensimmäisessä käsitellään tutkimussuunnitelma ja toisessa osa tai tiivistelmä valmistumassa olevasta pro gradu –tutkielmasta sekä kirjoittamalla pro gradu -tutkielma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kahden lukukauden mittainen seminaari.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Approbatur-laudatur. 
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 

Kypsyysnäytteessä tarkastetaan ainoastaan sisältö.

Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu