x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6.1.1 Toimeentuloturva ja hyvinvointipalvelut Suomessa ja Euroopassa 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan tavat toteuttaa sosiaali- ja työpolitiikkaa toimeentuloturvana, julkisina ja yksityisinä hyvinvointialan palvelujärjestelminä sekä ohjelma- ja projektiperustaisena toimintana. Hän osaa jäsentää sosiaalipolitiikan kansainvälistä toimintaympäristöä ja tunnistaa Euroopan unionin laajentumisen, yleisen kansainvälistymisen sekä talouden, politiikan ja kulttuurin globalisaation vaikutuksia ja sosiaalipolitiikan uusia haasteita. Lisäksi hän hallitsee sosiaalipolitiikan peruskäsitteet englannin kielellä.

Sisältö

Suomalaisen toimeentuloturvan perusteet ja lainsäädäntö, palvelujärjestelmät ja niiden muutokset. Ohjelma- ja projektiyhteiskunnan perusteet. Toimeentuloturvan ja palvelujen tavoitteet ja vaikutukset. Sosiaalipolitiikan kansainvälinen toimintaympäristö, erityisesti EU-järjestelmä sekä näihin liittyvät muutostekijät vaikutuksineen. Sosiaaliset ongelmat kansainvälisessä kehyksessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luentoseminaari ja yleinen kirjallinen tentti. Luennot 12 h suoritetaan luentopäiväkirjalla. Aktiivinen osallistuminen seminaariin 16 h ja seminaariesitelmän pitäminen. Oppimateriaali tentitään yleisenä tenttipäivänä tai suoritetaan ns. korvaavana opetuksena tentaattorin ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hänninen, Sakari & Palola, Elina 2010.Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikka kilpailuvaltiossa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. TAI Moisio, Pasi [et al.] (toim.) 2008. Suomalaisten hyvinvointi. Helsinki: Stakes.

Kari, Matti 2011. Sosiaaliturvajärjestelmät eri maissa. 6. uudistettu painos. Helsinki: FINVA, Finanssi -ja vakuutuskustannus Oy.

Kvist, Jon & Saari, Juho (eds.) 2007. The Europeanisation of Social Protection. Policy Press. TAI

Ferrera, Maurizio 2005. The Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial of Social Protection. Oxford: Oxford University Press. 

 

Lisätietoja

Opintojakso on suoritettavissa 31.7.2015 asti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö