x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPA1A Sosiaalioikeus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Koostuu opintojaksoista STPA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op ja STPA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.

STPA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä, ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

STPA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja hahmottaa sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään kunnan sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa menettelyllistä lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Sisältö

STPA1A1 Sosiaalioikeus I: Sisältää johdatuksen oikeudelliseen ajatteluun sekä sosiaalihuolto-oikeuden yleispiirteet ja olennaisen sisällön (ml. perheoikeudesta). Oikeustapausharjoitukset sisältävät perehtymisen lakitekstien ja muiden oikeuslähteiden käyttöön lainsäädännön soveltamistilanteessa.

STPA1A2 Sosiaalioikeus II: Tarkastellaan kunnan sosiaalihuolto-oikeutta ja hallinto-oikeutta sekä asiakkaan aseman ja oikeusturvan sääntelijänä että viranomaisen/sosiaalityöntekijän näkökulmasta hallintoasian käsittelyn sääntelynä asiakasta koskevia hallintopäätöksiä tehtäessä. Oikeustapausharjoitukset sisältävät perehtymisen lakitekstien ja muiden oikeuslähteiden käyttöön lainsäädännön soveltamistilanteessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STPA1A1 Sosiaalioikeus I   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu ja Viikkoharjoitukset

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.

STPA1A2 Sosiaalioikeus II   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Viikkoharjoitukset ja Kertauskuulustelu

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Alakohdat arvioidaan

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
STPA1A1 Sosiaalioikeus I: 2. vuoden syksy
STPA1A2 Sosiaalioikeus II: 2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö