x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA8 Median rakenteet ja sääntely 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Taisto Hujanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
20 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitteellistää ja eritellä median instituutioiden ja markkinoiden rakenteita ja toimintaa sekä näiden muodostamien mediajärjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän tunnistaa mediajärjestelmien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät ja osaa arvioida järjestelmien muutoksen vaikutuksia. Hän oppii myös arvioimaan kriittisesti median rakenteiden ja toiminnan normatiivisia lähtökohtia ja niihin kohdistuvan tutkimuksen metodologiaa.

Sisältö

Opintojakson teoreettis-metodologisena painopisteenä on mediajärjestelmien, instituutioiden, organisaatioiden ja markkinoiden sekä näiden sääntelyn vertaileva tutkimus. Lisäksi tarkastellaan median ja viestinnän normatiivisen tutkimuksen käsitteistöä ja näkökulmia ja sovelletaan niitä median rakenteiden ja sääntelyn vertailuun ja ajankohtaisen muutoksen analyysiin. Luodaan kokonaiskuva viestintä- ja mediapolitiikan tutkimuksen alueista ja lähestymistavoista sekä hahmotetaan politiikan näkökulman muuttuminen markkina- ja toimijaperusteiseksi sääntelyksi (governance).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luennot (14 t) ja niihin liittyvät harjoitukset (6 t) + luentopäiväkirja. Luentojen ja harjoitusten osuus 2 op, kirjatentti 3 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Osallistuminen luennoille ja niillä tehtävien harjoitusten suorittaminen + luentopäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Yhteisarviointi harjoituksista ja luentopäiväkirjasta.

Suositellut suoritusajankohdat

Luennot järjestetään vain kerran lukuvuodessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

CMT:n yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä suoritetaan kaksi teosta:

 1. Hallin & Mancini: Comparing media systems. Cambridge University Press, 2004. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
 2. Yksi seuraavista:
  1. Terzis (ed.): European media governance: national and regional dimensions. Intellect, 2007. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Christians (et al.): Normative theories of media. University of Illinois Press, 2009.
  3. Küng, Picard & Towse (eds.): The Internet and the mass media. Sage, 2008.
  4. Freedman: The politics of media policy. Cambridge: Polity, 2008.
  5. Holt & Perren (eds.): Media industries: history, theory and method. Wiley-Blackwell, 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö