x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA7 Journalismiprofessio ja julkisuus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaista ja kansainvälistä journalismin tutkimusta ja hahmottaa, mistä teoreettisista ja käytännöllisistä suunnista journalismi on mahdollista ymmärtää tutkimuskohteeksi. Hän ymmärtää journalismin erityisyyden julkisuutta rakentavana käytäntönä ja kykenee erittelemään sille ominaisia piirteitä. Lisäksi opiskelija hahmottaa journalismin ammatillisena toimintana ja pystyy erittelemään median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia kehitystrendejä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään nykyisen journalismin tutkimuksen lähestymistapoja ja tematisaatioita. Huomiota kohdennetaan julkisuuden journalistiseen tuottamiseen sekä journalistisen esittämisen ominaispiirteisiin. Opetuksessa käsitellään journalismia ammatillisena toimintana ja eritellään journalismia ja journalistista työtä suhteessa muuttuviin teknisiin, taloudellisiin ja kulttuuriin kehyksiin sekä ihmisten viestintäkäyttäytymiseen ja sen muutoksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Luentoja 20 h + journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoilla essee luennoitsijan osoittamalla tavalla jakson oheiskirjallisuutteen pohjaten.

Muut opiskelijat suorittavat kirjatentin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Vain journalistiikan opiskelijoille.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Muille kuin journalistiikan opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Journalistiikan opiskelijoiden oheiskirjallisuus esseetä varten:

 1. Deuze: Media work. Polity, 2007.
 2. Koljonen: Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio. Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1324 (2013) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9187-0
 3. Ridell: Median julkisuustiloja kartoittamassa. Julkisuuden journalistinen tuottaminen ja kommunikatiivisuuden haaste. Tiedotustutkimus 27 (2004): 2, s. 4-24. Myös verkossa:
  http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/peruskurssin_lukemisto/Ridell.pdf
 4. Väliverronen (toim.): Journalismi murroksessa. Gaudeamus, 2009.

Muut opiskelijat suorittavat esseen tilalla kirjatentin, jossa tentitään:

 1. Deuze: Media work. Polity, 2007.
 2. Ridell: Median julkisuustiloja kartoittamassa. Julkisuuden journalistinen tuottaminen ja kommunikatiivisuuden haaste. Tiedotustutkimus 27 (2004): 2, s. 4-24. Myös verkossa:
  http://www.uta.fi/cmt/opiskelu/oppiaineet/tiedotusoppi/kaytannot/peruskurssin_lukemisto/Ridell.pdf
 3. Väliverronen (toim.): Journalismi murroksessa. Gaudeamus, 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö