x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
41 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet on suoritettava ennen JOVAT2 seminaaria. Niitä ei voi suorittaa samassa periodissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset ja osaa kirjoittaa tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Seminaari alkaa tutkimusideoiden hahmottelulla ja tutkimussuunnitelman luonnostelulla. Suunnitelmaa työstetään pienryhmissä ja yksilöohjauksessa. Toteuttamiskelpoinen suunnitelma esitellään ryhmän yhteisissä istunnoissa (slk). Suunnitelma toteutetaan itsenäisesti pienimuotoiseksi tutkimukseksi, joka raportoidaan kirjallisesti ja suullisesti (klk). Seminaarissa käsitelty tutkimusraportti viimeistellään seminaarin jälkeen kandidaatin tutkielmaksi. Yhteisissä kokoontumisissa opitaan tieteellisen asiatekstin ja tutkimusraportin vaatimukset, viittauskäytäntö, referointi ja sitatointi. Opitaan tutkimuskirjoittamista tukevien tietokoneohjelmien käyttöä sisällys- ja lähdeluettelon sekä kuvioiden ja taulukoiden laadintaan. Lisäksi perehdytään aineistojen tietokoneavusteisten keruu- ja analyysiohjelmien käyttöön. Seminaarin opetukseen sisältyy 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Seminaari-istunnot, yksilöohjaukset ja itsenäinen työskentely. Seminaarit järjestetään ensisijaisesti kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tutkielman ohjelaajuus on 25 tekstisivua + lähteet ja liitteet. Kuvajournalismin opintoja suorittavilla tutkielman laajuus on 15-20 tekstisivua. Kuvajournalismin opintoja suorittavat tekevät tutkielman lisäksi kuvausprojektin. Tutkielmassa he voivat halutessaan reflektoida kuvausprojektia. Kuvausprojekti tehdään kolmannen opintovuoden syksyllä ryhmässä, joka muodostetaan toisen opintovuoden keväällä. Tutkielma (1 kpl) jätetään yksikön kansliaan, jonka jälkeen opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen. Kypsyysnäytteestä on erillinen ohje opiskelusivulla. http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/kielet/suomi/kypsyyskoeohje.pdf

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa huomioidaan seminaari-istuntoihin osallistuminen, tutkimuksen toteuttaminen, keskusteluaktiivisuus, opponenttina toimiminen ja kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Yksikön johtaja määrää tarkastajan tutkielmalle. Tutkielman hyväksyy yksikön johtaja tarkastajan lausunnon perusteella. Tutkielman arvostelukriteerit ovat opiskelusivulla. Kypsyysnäyte: Hyväksytty/hylätty Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa seminaarin ohjaaja ja kieliasun kielikeskuksen kypsyysnäytteiden kielentarkastaja. Jos kypsyysnäyte hylätään kieliasun perusteella, se voidaan joko uusia kokonaan tai sitä voidaan muokata kielentarkastajan ohjeiden perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Tammi, 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö