x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS2 Seminaari 10 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kaikki historian aineopintonsa ennen seminaarin aloittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää ja ratkoa kandidaattiseminaaria vaativampia tutkimustehtäviä.

Sisältö

Seminaariesitelmä laatimalla paneudutaan oman tutkimuksen näkökulman perusteluun, teoreettisiin ja metodologisiin ulottuvuuksiin sekä argumentaation pätevyyteen. Seminaarissa aloitetaan pro gradu -tutkielman suunnittelu. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA seminaariesitelmä.

Lisäksi seminaarissa aloitetaan pro gradu -tutkielman suunnittelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: Seminaari kestää kaksi lukukautta. Sen suositeltu aloitusajankohta on 4. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö