x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS16 Kunnallisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee julkisen hallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämislinjaukset, eri palvelualojen keskeiset kansalliset ja kansainväliset säädökset ja suositukset
- ymmärtää palvelutematiikan oikeudellisia kehityspiirteitä ja taustaa
- hallitsee kunnallista palvelutoimintaa koskevan uuden kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn käytön

Sisältö

- julkisen hallinnon kunnallista palvelutuotantoa koskeva uudistussuunnitelmat ja uudistusperiaatteet kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta
- kunnan asema julkisten palvelujen järjestäjänä ja tuottajana
- julkisen palvelutuotannon keskeiset alueet (erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetus- ja sivistystoimi) ja niissä tapahtuvat muutokset
- kunnan ja valtion välisen työnjaon periaatteet
- EU:n ja Euroopan neuvoston oikeudelliset vaikutukset kunnallisen palvelutuotannon toteutukselle

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot JA kirjallisuus voidaan tenttiä joko esseen muodossa tai kirjallisuustenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Arajärvi: Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuu 2006 tai Juva-Kangasvieri-Välijärvi: Kuntaperusteisen koulutusjärjestelmän kehittäminen. Kuntaliitto 2009 tai Pajukoski: Preventio, sosiaalioikeus ja kunnat - ehkäisevä sosiaalipolitiikka kuntia velvoittavassa lainsäädännössä. Edita 2006 tai Ryynänen: Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet. TAJU, Tampere 2012 tai Uoti: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet kunnallisessa päätöksenteossa. Tampere 2003.
 2. Komulainen: Ulkoistaminen kunnassa. Helsinki 2010 tai Sutela: Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen. Oikeudelliset reunaehdot. Edita 2003 tai Rasinmäki: Yksityistäminen kunnallishallinnossa. Lakimiesliiton kustannus 1997.
 3. Hämäläinen-Prättälä-Ryynänen: Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja vastuu. Valtiovarainministeriö 2009.
 4. Jokin julkisen palvelutuotannon kansainvälinen julkaisu (esim. Molander - Stigmark: Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet. Södertälje 2005) ja Council of European Municipalities and Regions: European Charter on Local and Regional Services of General Interest. CEMR 2009. Saatavana elektronisessa muodossa: http://www.ccre.org/docs/carter_sgi_en.pdf
 5. Yksityiskohtainen perehtyminen aiheeseen liittyviin säädöksiin (säädökset ilmoitetaan erikseen).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu