x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kunnallisen itsehallinnon erityispiirteet
- on perehtynyt kunnallisoikeuden erityiskysymyksiin työseminaarin kulloistenkin ajankohtaisten teemojen alueelta
- tuntee alueellisten hallintoyksiköiden oikeudellisen aseman ja niitä koskevat kansainväliset periaatteet
- hallitsee aluekehitystyön oikeudelliset periaatteet

Sisältö

- Kunnallista ja alueellista itsehallintoa koskevat teoreettiset käsitykset ja suuntaukset, tutkimus ja ajankohtainen oikeudellinen keskustelu
- EU:n, valtion, alueiden ja kuntien välinen työnjako yleisesti ja erityisesti aluekehittämisessä
- EU:n ja Euroopan neuvoston vaikutukset alue- ja paikallishallintoon ja
- erilaiset hallinnonuudistushankkeet ja -kokeilut

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso perustuu opetukseen ja oppimateriaalien hyödyntämistä toteuttavaan työseminaariin. Työskentelyn kuluessa laaditaan oikeudellinen kirjallinen essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heuru: Kunnan päätösvallan siirtyminen. Tampere 2000 tai Ryynänen: Kuntien ja alueiden itsehallinto - kehittämisvaihtoehdot. Helsinki 2004 tai Ryynänen: Kuntauudistus ja itsehallinto. Tampere 2008 tai Kuotola: Kunnan raja. Tampere 2009.

2. Mäkinen: Oikeudellinen kontrolli kunnan ympäristöasioissa. Tampere 2004 tai Ryynänen: Kunnat valtion valvonnassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö 2004 tai Sallinen: Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot. Tampere 2007.

3. Euroopan neuvoston kunnallista ja alueellista demokratiaa koskeviin suosituksiin perehtyminen.

4. Ruotsin hallinnonuudistusasiakirjoihin perehtyminen (esim. SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd) tai valinnainen itsehallintojärjestelmiä käsittelevä ulkomainen tutkimus (esim. Molander: Staten och kommunerna. SNS Förlag 2003 tai Andrén: Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden. Halmstad 2007.)

5. Hellmut Wollmann: Comparing Local Government Reforms in England, Sweden, France and Germany: Between continuity and change, divergence and convergence, Wüstenrot Stiftung 2008. Verkkojulkaisu: http://www.wuestenrot-stiftung.de/downloads/Comparing%20Local%20Government%20Reforms%20-%20Introduction,%20summary.pdf

6. Aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö ja virallisaineisto (ilmoitetaan erikseen) ja Sveriges Kommuner och Landsting: EU i lokalpolitikken. En undersökning av dagordningar från kommuner, landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting, 2010. Saatavana verkkojulkaisuna: http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39796_1.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu