x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP2 MEDIALUKUTAITO JA UUDET LUKUTAIDOT 5 op

Yleiskuvaus

Jaksolla tutustutaan medialukutaidon ja uusien lukutaitojen ulottuvuuksiin ja mahdollisuuksiin mediakasvatuksen näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää muuttuneen mediakulttuurin ja uusien lukutaitojen yhteyden, oppii tunnistamaan ja lukemaan erilaisia mediatekstejä, arvioimaan niitä ja käyttämään itse tekstuaalisia ja tiedonhankinnan resursseja sekä soveltamaan niitä mediakasvatukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään medialukutaidon ja uusien lukutaitojen kulttuuris-sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja yhteisöllisen tiedon tuottamiseen sosiaalisissa medioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

Luennot ja itsenäinen työskentely. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti ryhmissä sosiaalisen median eri ilmiöihin ja toteuttavat projektin, joka arvioidaan jakson lopussa.

Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: a) lukupiiri: valitaan kolme teosta kirjallisuuslistasta tai b) kirjatentti: tentitään kolme teosta kirjallisuuslistasta. Kaikki kirjat tentitään kerralla. Lukupiirityöskentely toteutetaan blogi- tai wikitekstein. Lukupiiriohjeet ovat saatavissa mediakasvatuksen professorilta.

Jakso toteutetaan yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen ja informatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty projekti tai tenttisuoritus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kupiainen & Sintonen: Medialukutaidot osallisuus mediakasvatus. Palmenia/Gaudeamus 2009

Tyner, Kathleen (toim.): Media Literacy. New Agendas in Communication. Routledge 2009.

Lankshear & Knobel: New Literacies. Everyday Practices & Classroom Learning. Open University Press 2006. Tamcat: Elektroninen aineisto

Pahl, K. & Rowsell: Literacy and Education: The New Literacy Studies in the Classroom. Paul Chapman 2005.

Potter: Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach. Sage 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema A: Mediakasvatus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö