x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVS6 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Heikki Luostarinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisen tieteellisen työskentelyn perusteet eri vaiheineen. Hän osaa rakentaa tutkimuskysymyksen, tuntee aikaisempaa alan tutkimusta, kontekstoi kysymyksensä relevantisti ja antaa siihen tieteellisesti perustellun vastauksen valituin empiirisin ja teoreettisin välinein.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma.

Toteutustavat

Pro gradu -työn tekeminen nivoutuu työskentelyyn seminaarissa. Opiskelijaa tuetaan myös yksilöllisellä ohjauksella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Tutkielman ohjeellinen laajuus on 70-80 sivua. Ohjeet tutkielman tarkastettavaksi jättämisestä ja kypsyysnäytteestä löytyvät yksikön kotisivujen Opiskelu-osiosta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Yksikön johtaja määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joista toinen on työn ohjaaja ja toinen tutkielman aihepiiriä tunteva tieteellinen asiantuntija. Kypsyysnäytteen arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa tutkielman ohjaaja, kieliasun Kielikeskuksen kypsyysnäytteiden tarkastaja.

Suositellut suoritusajankohdat

Pro gradu -työn suunnittelu pyritään aloittamaan jo maisteriopintojen alkuvaiheessa, jotta sen kirjoittaminen olisi mahdollista päätoimisten opintojen aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö