x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS2 Syventävät metodiopinnot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syvennytään vähintäänkin yhteen puheviestinnän tutkimusmenetelmään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvin vähintäänkin yhden puheviestinnän tutkimusmenetelmän käyttöä. Hän osaa soveltaa menetelmää tutkimuksen aineistonkeruuseen ja -analyysiin ja pystyy sen pohjalta arvioimaan menetelmän käytettävyyttä.

Sisältö

Tutkimusmenetelmiin perehtyminen ja harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 14 t 0 t

Kurssi ja harjoitustyö tai erikseen sopien toisessa oppiaineessa suoritettava korvaava metodikurssi tai itsenäinen tutkimusmenetelmään perehdyttävä tehtävä tai tutkimusryhmän toimintaan osallistuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla tutkimusryhmän toimintaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Ruusuvuori, Nikander& Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi. Vastapaino, 2010. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Wrench et al.: Quantitative research methods for communication. Oxford University Press, 2008
  3. Heikkilä : Tilastollinen tutkimus. 7. uud. p. Edita, 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö