x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Pekka Isotalus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Syvennytään puheviestinnän tutkimukseen, tutkimusprosessin eri vaiheisiin, keskeisiin tutkimusmenetelmiin ja analyysitapoihin sekä harjaannutaan arvioimaan tutkimusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea kriittisesti tutkimuksia, osaa muodostaa ja perustella tutkimuksen ongelmanasettelun. Hän tietää puheviestinnän keskeisten tutkimusmenetelmien ja analyysitapojen periaatteet ja osaa arvioida tutkimusta tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista.

Sisältö

Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja eettiset lähtökohdat, puheviestinnän tutkimuksen keskeiset aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä tutkimusprosessin eri vaiheet. Teemoihin perehdytään oppimistehtävien ja päättötyön avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Frey, Botan & Kreps: Investigating communication. 2nd ed. Allyn and Bacon, 2000.
  2. Lindlof & Taylor: Qualitative communication research methods. 2nd ed. Sage, 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö