x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS3 Projektiopinnot 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan professori
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistumiseen edellytettävät opinnot vaihtelevat riippuen kurssin projektista ja teemasta. Ks. tarkemmin kunkin vuoden opetusohjelma ja yksikön verkkosivut.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TIEDS3 Projektiopinnot 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja pystyy erittelemään jotakin viestintätutkimuksen tai journalismin erityiskysymystä kriittisesti ja syvällisesti. Hänellä on lisäksi taitoja työskennellä ryhmässä, jolla on yhteinen tutkimusintressi tai kehitystavoite.

Sisältö

Projektiopintojen teemat vaihtelevat vuosittain. Ne voivat olla niin viestintätutkimukseen kuin journalismin käytännön kehitystyöhön liittyviä hankkeita.

Toteutustavat

Projektityöskentely tapahtuu yleensä pienryhmissä (60 t). Opintojakson yhteydessä suoritetaan teemaan liittyvää kirjallisuutta projektin opettajan osoittamalla tavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen + tehtävien tekeminen sekä opettajan kanssa sovittavan kirjallisuuden suorittaminen.

Opintojaksoon voi sisällyttää opintoja joko tiedotusopissa, Tampereen yliopiston muissa oppiaineissa tai muissa yliopistoissa tarjolla olevista, vähintään aineopintotasoisista kursseista, jotka sisällytetään journalistiikan syventäviin opintoihin. Myös ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan käyttää hyväksi valinnaisina opintoina. Vaihtoehtoina ovat myös tutorointi ja vapaaehtoistyö.
Projektiopintojen täytyy olla relevantteja syventävien opintojen kannalta, ja niistä täytyy sopia vastaavan opettajan kanssa etukäteen.
Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava ja suoritettava materiaali määräytyy kunkin projektin vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö