x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILPE5 JOHDATUS ETIIKKAAN 3 op
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso vastaa kesään 2012 voimassa olleen opintosuunnitelman jaksoja seuraavasti:
- YKYY5a Johdatus etiikkaan vastaa jaksoa PHILPE5 ja
- YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan jaksoa PHILPE6.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät historialliset muotoilut sekä tärkeimmät modernissa etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esitetyt kuvaukset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteista sekä niitä jäsentävästä kulttuurin käsitteestä. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettisen ja moraalisen kysymyksen siitä, mitä on hyvyys ja oikeudenmukaisuus yhteisössä. Hänen tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen siitä, mikä on ihminen yhteisössä, sekä epistemologisen kysymyksen ihmisyhteisöstä tiedon kohteena ja tuottajana. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Sisältö

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: YKYY5a Johdatus etiikkaan ja YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

YKYY5a Johdatus etiikkaan:
Etiikan osakokonaisuudessa tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin ( mm. Aristoteles (hyve-etiikka), utilitaristit (mielihyvän periaate), Kant (velvollisuusetiikka) ja Nietzsche (kaikkien arvojen uudelleenarvioiminen)), sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin mm. moraalilauseiden merkityksestä, vapauden eksistentiaalisesta merkityksestä sekä etiikan soveltamisesta. Näin opetellaan pohtimaan filosofisesti mm. ihmisen vapautta, determinismiä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa ja ihmisen moraalista perusolemusta koskevia käsityksiä, etiikan ja kulttuurin suhdetta, etiikkaa suhteena toiseen ihmiseen (tai yleisemmin elävään olentoon) sekä etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan:
Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta YKY:n yhteisiä opintoja suorittaville: 2. vuosi, filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille: 1. vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYY5a Johdatus etiikkaan  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYY5a Johdatus etiikkaan  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

a. Saastamoinen, Kari 1998. Eurooppalainen liberalismi. Jyväskylä: Atena.

JA

Pulkkinen, Tuija 1998. Postmoderni politiikan filosofia (sivut 9-84). Helsinki: Gaudeamus.

TAI

b. Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYY5a Johdatus etiikkaan  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
YKYY5a Johdatus etiikkaan  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

JOKO

a. Saastamoinen, Kari 1998. Eurooppalainen liberalismi. Jyväskylä: Atena.

JA

Pulkkinen, Tuija 1998. Postmoderni politiikan filosofia (sivut 9-84). Helsinki: Gaudeamus.

TAI

b. Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Zuckert, Catherine 2011. Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa:
- YKYY5a Johdatus etiikkaan: joko luennot tai kirjatentti.
- YKYY5b Johdatus yhteiskuntafilosofiaan: joko luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso kuuluu YKY:n yhteistiin opintoihin (YKYY) ja Filosofian perusopintokokonaisuuteen (FILPT).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö