x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS21 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso kohdistuu tietokäytäntöjen tutkimuksen keskeisiin tutkimuksellisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin. Tarkasteltavia tietokäytäntöjä ovat tiedonhankinta, tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa arvioida kriittisesti tietokäytäntöjen tutkimuksen jäsennysten, esimerkiksi teoreettisten mallien vahvuuksia ja puutteita
- pystyy laatimaan referaatin tutkimusartikkelista ja selostamaan työnsä keskeiset tulokset seminaarissa
- osaa soveltaa tietokäytäntöjen tutkimuksen jäsennyksiä mm. pro gradu –tutkielman tarpeisiin

Sisältö

Tietokäytäntöjen tutkimukselliset lähtökohdat ja alan tutkimustradition kehittyminen. Tiedontarpeiden, tiedonhankinnan, tiedonkäytön ja tiedon jakamisen piirteet työtehtävien suorittamisen ja opiskelun yhteydessä sekä arkielämän ei-ammatillisissa konteksteissa. Henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytännöt. Empiirisen tiedon keruu ja analyysi aihealueen tutkimuksessa. Seminaari: opiskelija laatii seminaarikeskustelua varten referaatin valitsemastaan artikkelista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö