x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää valtion kirjanpidon periaatteet ja merkityksen. Hän tietää perusteet valtion kirjanpidosta, kirjanpitoprosessista, tapahtumien kirjaamisesta ja tilinpäätöksen laatimisesta. Opiskelija osaa kirjata tavanomaisia juoksevan kirjanpidon tapahtumia tiliristikoille ja tehdä tiliristikoilla tilinpäätöksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa myös ratkaista valtion talousarvio- ja liikekirjanpitojen erityiskysymyksiä.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää valtion kirjanpidon pääperiaatteisiin ja juoksevan kirjanpidon kirjauksiin. Opintojaksolla tutustutaan valtion kirjanpidon peruskäsitteisiin, erityyppisiin tapahtumiin, kirjanpidon tiliryhmiin ja kirjaussääntöihin, peruskirjausten tekemiseen tiliristikoilla, arvonlisäveron kirjanpidollisiin kytkentöihin, palkanmaksukirjauksiin, tilien päättämiseen tiliristikkokirjanpidossa sekä tilinpäätöksen laatimiseen. Opintojakso perehdyttää myös valtion talousarvio- ja liikekirjanpitojen erityiskysymyksiin, kuten käyttöomaisuuden käsittelyyn ja poistoihin, sisäisen kirjanpidon periaatteisiin ja toteutukseen, rahastoihin sekä arvonlisäveron ja EU-varojen kirjanpidolliseen käsittelyyn. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan tilinpäätöksen erittelyihin ja liitteisiin sekä toimintakertomustietojen esittämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti: alkutentti ja lopputentti

harjoitustyö

Opintojaksolla järjestetään alkutentti ennen luento-opetusta ja lopputentti luento-opetuksen jälkeen. Pakollisessa alkutentissä tentitään kirjallisuuden kohdat 1 ja 2. Lopputentissä tentitään koko kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Valtiovarainministeriö. Valtion talousarvion yksityiskohtaiset perustelut, yleiset määräykset. Uusin versio, ks. Valtiovarainministeriön kotisivu.

2. Valtiokonttori. Valtion kirjanpidon käsikirja. Alkutenttiin luvut 1–3 ja 4.1, lopputenttiin koko käsikirja lukuun ottamatta lukua 10. Uusin versio, ks. Valtiokonttorin kotisivu.

3. Valtiokonttori. Toimintakertomusohje. Uusin versio, ks. Valtiokonttorin kotisivu.

4. Laki ja asetus valtion talousarviosta.

5. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu