x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Lehtori Kati Iltanen.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS130 Tietämyksen muodostaminen 6–8 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee tietämyksen muodostamisprosessin vaiheet ja ymmärtää sen luonteen
• tuntee erilaisia tiedonlouhintatehtäviä ja -menetelmiä ja ymmärtää niiden vaatimukset ja rajoitukset
• osaa valita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia esikäsittely- ja tiedonlouhintamenetelmiä annettuun aineistoon ja ongelmaan ja arvioida louhitut tulokset
• osaa toimia käytännön tietämyksen muodostamisprosesseissa.

Sisältö

Tietämyksen muodostamisen prosessin vaiheet: esikäsittely, tiedonlouhinta (data mining), jälkikäsittely ja tietämyksen hyödyntäminen. Esikäsittely: datan puhdistaminen, yhdistäminen, muuntaminen ja vähentäminen. Tiedonlouhintamenetelmiä: mm. assosiaatioanalyysi, luokittelu ja klusterointi. Tietämyksen jälkikäsittely: evaluointi, tulkinta ja visualisointi. Tietämyksen muodostaminen ja datan hallinta. Esimerkkejä tietämyksenmuodostamisjärjestelmistä ja käytännön sovellusalueista. Mahdollisesti myös muita aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Viikkoharjoitukset ja harjoitustyö  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö