x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS62 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMS62 Pro gradu -tutkielma 40 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tutkimusprosessiin tekemällä oppien, alkaen tutkimuksen suunnittelusta ja päätyen tutkimuksen raportointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee tutkimusprosessin kokonaisuutena
-osaa valita relevantin tutkimusaiheen, tuntee aihealueen keskeisen taustakirjallisuuden
-osaa määritellä tutkimuskysymykset ja pystyy hyödyntämään valitsemiaan tutkimusmenetelmiä
-pystyy argumentoimaan suullisesti ja kirjallisesti, tekemään päätelmiä, analysoimaan aineistoa ja johtamaan tuloksia
-kykenee raportoimaan tutkimuksestaan käyttäen tieteellistä esitystapaa
-tuottaa tutkimusraportin, jossa hän raportoi tutkimustulokset ja vertaa niitä aikaisempaan tietämykseen

Sisältö

Opiskelija laatii tutkielman, joka osoittaa perehtyneisyyttä sen aihepiiriin sekä tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen ilmaisuun. Pro gradu -tutkielman tulee olla opiskelijan valitseman opintosuunnan alalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö