x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
lehtori Pentti Hietala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää verkkopohjaisten oppimisympäristöjen oppimisteoreettiset lähtökohdat ja erityispiirteet
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan tutkielman ja osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa
- osaa parityönä moderoida verkossa verkkokeskustelua
- osaa osallistua rakentavasti keskusteluun seminaariaiheista sekä seminaaritilanteissa että verkossa

Sisältö

Tietoverkkojen käyttö pedagogisesta näkökulmasta, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia avoimiin ja yhteisöllisiin oppimisympäristöihin, verkko-oppimisympäristöjen ongelmat ja tulevaisuus. Empiirisiä tutkimuksia aiheesta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden syksy tai myöhemmin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t

Lisäksi ryhmäohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen viikottaisiin verkkokeskusteluihin luennoista ja seminaariaiheista, seminaariesitelmän laatiminen parityönä sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Luentorunko
  2. Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A., Wager, P. & Oksanen, U., Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Edita 2001
  3. Matikainen, J., Manninen, J., Aikuiskoulutus verkossa. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö