x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEVA30 Käytettävyystyön menetelmät 15 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Vuorovaikutteisen teknologian professori, tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Opintojakso muodostuu kahdesta osasta:
Käytettävyyden arvioinnin menetelmät 7 op ja
Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi 8 op

Huom. opiskelija ei voi suorittaa molempia opintojaksoja Käytettävyyden arvioinnin menetelmät ja ITIA14 Informaatioarkkitehtuurin evaluointiprojekti 5 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymän arvioinnin yleisimmät menetelmät.
- osaa soveltaa menetelmiä osana selväpiirteisiä ohjelmistonkehitys ja tuotekehitysprojekteja.

Käytettävyyden arviointimenetelmien osuuden suoritettuaan opiskelija...
... tuntee erilaisia käytettävyyden arvioinnin menetelmiä ja tietää, missä tuotekehityksen vaiheessa niitä voi käyttää.
... ymmärtää käyttäjätutkimuksen eettiset vaatimukset.
... osaa toteuttaa ja raportoida heuristisen arvioinnin.
... osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida käytettävyystestin.
... tietää, miten käytettävyystesti vedetään hyvien tapojen mukaisesti ja osaa soveltaa tätä käytäntöön.
... on harjoitellut ryhmässä toimimista ja vastuutehtävien jakamista.


Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssin suoritettuaan opiskelija...
... ymmärtää käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnittelun keskeiset periaatteet
... tuntee käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnitteluprosessin eri vaiheet ja hahmottaa niiden suhdetta tuotekehitysprosessiin.
... tuntee erilaisia käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä.
... pystyy käyttämään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä käyttöliittymäsuunnitteluprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

Käytettävyyden arvioinnin menetelmät: Käytettävyyden arvioinnin merkitys tuotekehityksen eri vaiheissa, tutkimuskysymyksen, kohderyhmän ja käyttökontekstin vaikutus arvioinnissa käytettäviin menetelmiin, katsaus arviointimenetelmiin, käytettävyystutkimuksen etiikka, heuristinen arviointi, käytettävyystestaus käytettävyyslaboratoriossa, testin suunnittelu, vetäminen, analysointi ja raportointi, ryhmätyötaidot.

Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi: Graafisten käyttöliittymien suunnittelun päävaiheet ja näissä vaiheissa käytettävät keskeiset menetelmät käyttäjäkeskeisen suunnittelun näkökulmasta. Opintojakson painopiste on menetelmien käytön harjoittelussa. Harjoituksissa keskitytään käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin määrittelyvaiheen toteuttamiseen ja konkreettisiin käyttöliittymien suunnittelutehtäviin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Käytettävyyden arvioinnin menetelmät  Osallistuminen opetukseen  7 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi  Osallistuminen opetukseen  8 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö