x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUVAL3 Tiimi toimii - puheviestinnän syventävä kurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Tutkintoon kuuluva puheviestinnän perusteet -kurssi suoritettuna tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen analysoiminen ja kehittäminen työelämän konteksteissa. Kurssi koostuu projektista, joka tehdään pienryhmissä. Kurssin tavoitteena on lisätä tietämystä työelämän vuorovaikutustilanteista ja harjoitella työelämässä tarvittavia puheviestintätaitoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen ja toimivien vuorovaikutussuhteiden merkityksen työelämässä
- tuntee erilaisia tapoja, joilla suunnitella ja organisoida ryhmän toimintaa ja vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla
- osaa analysoida ja kehittää omaa ja ryhmän vuorovaikutusosaamista

Sisältö

Pienryhmät valitsevat projektityölleen aiheen, joka liittyy vuorovaikutusosaamisen ja työelämän teemoihin. Projekteihin kuuluvat yhteydenotot työelämän toimijoihin. Projektityöskentelyä tuetaan esimerkiksi dialogi-, fasilitointi, ryhmä-, neuvottelu- ja esiintymisharjoituksilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Kurssin laajuus on 2 op = 26 kontaktituntia ja 28 tuntia itsenäistä työskentelyä yksin ja pienryhmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa sekä oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus