x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSUVAL2 Kohti gradua 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

• mieltää tutkielmanteon kirjoittamisprosessina
• soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita omaan tutkielmatekstiinsä
• argumentoida tarkoituksenmukaisesti
• käsitellä oman tutkimusaiheensa kannalta relevanttia eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja käyttää sitä omassa tekstissään
• muokata tutkielmatekstiään saamansa palautteen mukaisesti
• arvioida omaansa ja muiden kirjoittamaa tieteellistä tekstiä
• soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tutkielmatekstinsä.

Sisältö

Opiskelija

• muokkaa tutkielmatekstiään
• harjoittelee argumentointia
• kirjoittaa kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jossa hän arvioi oppimistaan ja kehittymistään kirjoittajana.

Kurssilla keskitytään tekstin jäsennykseen ja ymmärrettävyyteen, ilmaisun täsmällisyyteen, tekstin ulkoasuun ja muotoseikkoihin. Kurssi sisältää pienryhmätyöskentelyä ja kirjallisia harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta ja palautetta tutkielmatekstistä.

Toteutustavat

Opiskelijan työtä yhteensä 54 t, josta enintään 27 t pienryhmäopetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson oheiskirjallisuudeksi suositellaan seuraavia teoksia:

 • Hakala, J. T., Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Gaudeamus. Helsinki 2009. 2. painos.
 • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P.,  Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki 2009. 15., osin uudistettu painos.
 • Kakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K., Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus. Helsinki 2006.
 • Karisto, A. & Seppälä, U., Maukas gradu. Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Vastapaino. Tampere 2004.
 • Svinhufvud, K., Gradutakuu. Tammi. Helsinki 2009.
 • Gradutakuu. Erilainen graduopas. Verkkomateriaali osoitteessa http://www.gradutakuu.fi/.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus