x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori, valtio-opin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen tekstin perussääntöihin kirjoittamisen lajityyppinä. Opiskelija on tarkastellut tieteellistä kirjoittamista prosessina, tutkimusraportin rakenteellisia ominaispiirteitä, argumentointia, tieteellisen tekstin eettisiä vaatimuksia, lähdekritiikkiä sekä lähdeviitteiden roolia ja niiden merkitsemistä. Opiskelija ymmärtää mitä tieteellisyys on ja hahmottaa tutkimuksellisesta lukutaitoa ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä prosesseja.

Opiskelija tuntee myös erilaisia kansainvälisen politiikan ja valtio-opin tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perussäännöt ja osaa soveltaa niitä rajattuun aineistoon.

Sisältö

Tieteellisyys, tieteellinen lukeminen, tieteellinen kirjoittaminen, aineistot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Luento-opetus 12 h, seminaari 24 h, kaksi ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari-istunnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Viskari, Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopistopaino 2002.

Kinnunen Löytty, Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

LuostarinenVäliverronen, Tekstinsyöjät. Vastapaino 2007. (e-aineisto http://www.vastapaino.fi/vp/ekirjat/tekstinsyojat.pdf)

HurtigLaitinenUljas-Rautio, Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus 2010.

RonkainenPehkonenLindblomYlännePaavilainen, Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu