x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Luentokurssin ja sen yhteydessä tentittävän teoksen suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot politiikan tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, teorioista, aineistoista, tutkimuskohteista sekä ajankohtaisista haasteista. Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt valtio-oppiin tieteenalana ja osaa arvioida politiikan tutkimuksen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa myös arvioida politiikan luonteen muutosta ja poliittisen toiminnan eri muotoja sekä ymmärtää tärkeimpien poliittisten ideologioiden ja poliittisten järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia.

Sisältö

Johdatus politiikan tutkimukseen; valtio-oppi tieteenalana ja sen suhteet lähitieteisiin; politiikan tutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusongelmat, teoriat ja aineistot; politiikan tutkimuksen ajankohtaiset haasteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus ja tentittävä kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuus tentitään luentokuulustelun yhteydessä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja politiikka (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu