x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa omakohtaisen kosketuksen sosiaalisen työn asiakkaiden arjen todellisuuteen. Opiskelija tuntee sosiaalityön ja sosiaalialan eettiset periaatteet ja ammatilliset arvot. Opiskelija ymmärtää omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoi niitä sekä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, että vapaaehtoistyön piirissä olevien asiakkaiden tilanteisiin. Opiskelija pystyy pohtimaan vapaaehtoistyössä esille tulleita asiakkaiden asemaan ja laajemmin sosiaalialaan liittyviä näkymiä suhteessa sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.

Sisältö

1. Opiskelija kohtaa ihmisiä ja tutustuu sosiaalisiin ongelmiin ja auttamistyön arkeen työskentelemällä vapaaehtoistyöntekijänä sosiaalialaan liittyvässä vapaaehtoistyössä tai sosiaalialan matalan kynnyksen palvelupaikassa, sekä kirjaa muistiin havaintojaan ja kokemuksiaan.

2. Opiskelija perehtyy sosiaalityön kansainvälisiin ja kansallisiin eettisiin periaatteisiin ja ammatillisiin arvoihin ja niiden toteutuksen haasteisiin luentoseminaarissa ja/tai kirjallisuuden perusteella.

3. Opiskelija pohtii ja reflektoi omia henkilökohtaisia arvojaan suhteessa vapaaehtoistyökokemukseensa ja sosiaalialan eettisiin periaatteisiin ja arvoihin seminaarissa ja/tai esseessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luentoseminaari ja kirjallisuus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Ryhmätentissä ja esseen arvioinnissa otetaan huomioon se, miten kirjoittaja osaa reflektoida omaa arvomaailmaansa ja tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja eri arvomaailmojen eroja.

Lisätietoja 

Aloitusluennot, luentoseminaari ja kirjallisuus. Kirjallisuus voidaan suorittaa joko ryhmätenttinä tai esseenä. Kirjallisuuden suoritustapa voi vaihtua vuosittain.

Vapaaehtoistyö  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Ensisijainen suoritusvaihtoehto on luentoseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) 2011. Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Arki, arvot, elämä, etiikka.  Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia, ammattieettinen lautakunta 2005. www.talentia.fi.

3. Ethics in Social Work, Statement of Principles. International Federation of Social Workers 2004.

4. Muu luentoseminaarissa osoitettu kirjallisuus

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö