x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.10.2 Hyvinvoinnin vaaliminen: kulttuurinen aatemaailma ja yhteisöllinen huolenpito 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata miten hyvinvointi ja sen ylläpitäminen ymmärretään eri kulttuureissa, ja hän ymmärtää hyvinvoinnin käsitteen rakentumisen osana yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Opiskelija ymmärtää, mikä rooli ei-kielellisillä ja kehollisilla merkityksillä on hyvinvoinnin saavuttamisessa. Lisäksi opiskelija tutustuu esimerkkien avulla taiteen, erityisesti musiikin ja tanssin, käyttöön erilaisissa hoivamuodoissa. Opiskelija osaa jäsentää hyvinvointia koskevia klassisia ja ajankohtaisista teoreettisia ja empiirisiä kysymyksiä. Hän osaa kuvata ja analysoida hyvinvointia koskevia tieteellisiä kysymyksiä sekä soveltaa kokonaisvaltaista näkemystä hyvinvoinnin erityiskysymyksiin.

Sisältö

Monitieteinen luentosarja, teemaseminaari ja siihen sisältyvä oheistyöskentely tai kirjallisuuskuulustelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan seuraavista vaihtoehdoista 4 kirjaa. Opintojakso on mahdollista suorittaa englanniksi. Nussbaum & Amartya (1993) -teos  vastaa kahta muuta kirjaa.

Ashorn U., Hendriksson L., Lehto J. & Nieminen P. 2010. Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus.
Cloninger C. R. 2004. Feeling Good: The Science of Well-Being. Chapters 1-5. Oxford University Press.
Nussbaum M.& Amartya S. (eds.). 1993. The Quality of Life. Clarendon Press.
Oksanen A. 2006. Haavautuva minuus. Tampereen Yliopistopaino.
DeNora, T. 2011. Music-in-action: selected essays in sonic ecology. Ashgate.
Linn, K. 2002. Culture and the Senses: Embodiment, Identity, and Well-Being in an African Community. University of California Press.
Mäkelä P., Mustonen H. & Tigerstedt C. (toim.) 2010. Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Punamäki R.-L., Nieminen P.& Kiviaho M. (toim.) 2008. Mieli ja terveys: ilon ja muutoksen psykologiaa. Tampereen yliopistopaino.
Weiss T. & Berger R. 2010. Posttraumatic growth and culturally competent practices: Lessons learned around the globe. N.J: John Wiley & Sons.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö