x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMA71 Tutkimusmenetelmät 2 op
JA
ITIMA73 Kandidaattiseminaari 12 op

Yleiskuvaus

Tavoite on antaa yleiskuva määrällisistä ja laadullista tutkimusmenetelmistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteissään
-tuntee yhteiskuntatieteen perustutkimusmenetelmät

Sisältö

Kysymyksenasettelu, käsitteiden määrittely, kausaalisuhde, koeasetelma, survey, kvalitatiivinen tutkimus, diskurssianalyysi.

Opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus (kandidaattiseminaarin yhteydessä).

Kandidaattiseminaarin yhteydessä käsitellään opintojen ohjattuun suunnitteluun liittyviä kysymyksiä, erityisesti kandidaatintutkinnon loppuvaiheeseen ja maisteriopintoihin siirtymiseen liittyen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkimusmenetelmät  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kandidaatintutkinnon opiskelijat suorittavat: Tutkimusmenetelmät 2 op + Kandidaattiseminaari 3 op. Kandidaattiseminaarin yhteydessä tehdään ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkimusmenetelmät  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 
 • Eskola & Suoranta, Johdatus laadulliseen tutkimukseen (sivut 1-207). 7. painos tai uudempi. Vastapaino. 2002. 
 • Alkula, Pöntinen & Ylöstalo,  Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät (sivut 1-219). 4. painos tai uudempi. WSOY. 2002.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Erillisvalinnan kautta valitut maisterintutkinnon opiskelijat suorittavat: Tutkimusmenetelmät 2 op + Kirjallinen tentti 3 op (mikäli ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot on vaadittu täydentävinä opintoina).

Kandidaatintutkinnon opiskelijat suorittavat: Tutkimusmenetelmät 2 op + Kandidaattiseminaari 3 op. Kandidaattiseminaarin yhteydessä tehdään ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op.

Erillisvalinnan kautta valitut maisterintutkinnon opiskelijat suorittavat: Tutkimusmenetelmät 2 op + Kirjallinen tentti 3 op (mikäli ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot on vaadittu täydentävinä opintoina).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö