x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori, ympäristöpolitiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YPATS4 Pro gradu -seminaari 10 op
JA
YPATS5 Pro gradu -tutkielma 40 op

Yleiskuvaus

Seminaarimainen työskentely tukee pro gradu -tutkielman laadintaa. Pro gradu –tutkielman suorittamiseen sisältyy kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen myös kandidaatintutkielmaan liittyen.

Osaamistavoitteet

Seminaari syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa sekä käymään tutkielmia koskevaa tieteellistä keskustelua. Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tieteellisen tutkimustehtävän ja esitellä sen vertaisryhmälle. Hänellä on myös kyky perehtyä toisten tekemään tutkimukseen ja kommentoida sitä. Seminaarin yhteydessä laadittava pro gradu –tutkielma osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa opintojensa aikana kertyneitä taitoja ohjatussa itsenäisessä tieteellisessä työskentelyssä.

Sisältö

Seminaarityöskentelyn yhteydessä käsitellään osanottajien laatimia ideapapereita, tutkimussuunnitelmia ja valmistuneita pro gradu -tutkielmia. Tarvittaessa seminaarissa pidetään lyhyitä virikeluentoja tutkielman tekemiseen liittyvistä aiheista. Seminaarityöskentelyä varten voidaan muodostaa aiheenmukaisia ryhmiä. Opiskelijat voivat valita pro gradu -työn aiheensa ja ohjaajansa. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu