x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YPATS2 Tutkimus ja teoria 8 op

Yleiskuvaus

Kurssi kehittää opiskelijan itsenäisiä valmiuksia asettaa tutkimustehtävä ja muodostaa sitä tukeva teoreettinen näkökulma aiheen kannalta keskeisten käsitteiden avulla. Tätä varten kurssilla perehdytään keskeisiin ihmistieteellisen tutkimuksen metodologisiin suuntauksiin ja niihin sisältyviin oletuksiin sopivista tutkimusmenetelmistä, tieteellisen tiedon luonteesta sekä tutkimuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä. Keskeistä on oppia löytämään tutkimusaiheen kannalta oleellista lähdekirjallisuutta sekä harjaannuttamaan omaa teoreettisen ajattelun ja työskentelyn tapaa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy tutkimuksen ja teorian erilaisiin muotoihin ja tutustuu teorian tuottamiseen käytännössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää näkökulman keskeisen merkityksen tutkimusprosessissa ja osaa muodostaa tutkimuksen näkökulman itsenäisesti. Kurssi tarjoaa myös valmiuksia tiedon analyysiin ja tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet. Hän tunnistaa tutkimuksesta sen metodologiset lähtökohdat rajoituksineen ja kykenee tämän perusteella arvioimaan tutkimustiedon pätevyyttä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kurssin suoritettuaan miten tutkimuksen yhteiskunnalliset sidokset rakentuvat ja hän osaa soveltaa tiedon tuottamisen poliittisia ja eettisiä ehtoja sekä omassa asiantuntijatyössään että arvioidessaan muiden tuottamaa tietoa.

Sisältö

Kurssin luento-osuus sisältää ihmistieteellisen tutkimuksen metodologiset nykysuuntaukset, joita tarkastellaan tutkimuksen, teorian ja yhteiskunnan välisiä moninaisia sidoksia painottaen. Kurssilla tehdään myös luennoilla käsiteltyihin asioihin liittyvä harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Oppimispäiväkirja  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.

Teoriaekskursio  Harjoitustyö(t)  5 op
suomeksi

Luennot suoritetaan laatimalla oppimispäiväkirja. Ryhmätyönä toteutettava teoriaekskursio suoritetaan laatimalla ekskursioraportti. Teoriaekskursiossa harjoitellaan teoreettisen näkökulman muodostamista käytännössä. Sen lähtökohtana on yhdessä valittu ajankohtainen aihe, jota työryhmät lähestyvät jostakin kurssilla käsiteltävästä metodologisesta näkökulmasta. Ekskursion kuluessa teoreettista näkökulmaa tarkennetaan ja kehitetään aiheen ja näkökulman kannalta keskeisten käsitteiden avulla. Harjoitustyötä tukevaa teoreettista keskustelua jäljitetään tieteellisistä aikakauslehdistä ja tutkimuskirjallisuudesta, tavoitteena kyetä täsmentämään ja esittämään teoreettinen näkökulma kirjallisessa harjoitustyössä. Harjoitustyöraportti sisältää matkakertomuksen, eli kuvauksen teoreettisen näkökulman löytymisen ja jäsentymisen vaiheista, sekä teesin, joka on teoreettinen väite näkökulmasta, jonka ryhmä on valinnut. Teesi perustuu myös tieteelliseen kirjallisuuteen. Harjoitustyöt käsitellään yhteisessä paneelissa, joka sisältää raportin esittämisen, itsearvioinnin ja kokemuksiin perustuvan kehityskeskustelun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkli, Jouni: Meta Hodos – Johdatus ihmismaantieteeseen. Vastapaino, Tampere 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu