x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS11 Politiikkaprosessit: käytännöt ja vaikutuskeinot 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
ympäristöpolitiikan yliassistentti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tulkitsee politiikkaprosesseja käytäntöinä. Opiskelija tunnistaa monitasohallinnan kompleksisen muodon ja jäsentää sen verkostomaista rakennetta. Opiskelija oppii määrittelemään politiikkaprosessien keskeisiä piirteitä ja tarkastelemaan yhtä ilmiötä useasta eri näkökulmasta käsin. Opiskelija kykenee arvioimaan toimijaryhmien valitsemien vaikutuskeinojen vaikuttavuutta ja analysoida tilannekohtaisesti tehtyjen valintojen strategista luonnetta.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on syventää erilaisiin politiikkaprosesseihin liittyvien käytäntöjen ja vaikutuskeinojen tuntemusta, sekä auttaa ymmärtämään näiden monimuotoisten prosessien eri vaiheita ja keinovalikoimia. Kurssilla lähestytään politiikkaprosesseja tietyissä paikoissa tiettyinä aikoina syntyvinä ilmiöinä, joiden määrittelyyn ympäröivät yhteisöt ja näiden toiminta vaikuttavat. Kurssilla avataan keskeisiä politiikkaprosessien tulkintaan liittyviä käsitteellisiä jäsennyksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
luennot JA lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu