x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHPA12 Päätöksenteon taloudellinen perusta 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Uudessa tutkintorakenteessa kurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimuspraktikumin jälkeen. Vuonna 2011 tai sitä ennen aloittaneet voivat kuitenkin käydä kurssin ennen tutkimuspraktikum-suoritusta.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Päätöksenteko, valinnat

Yleiskuvaus

Perehdyttää opiskelijat taloudellisin perustein tehtäviin valintoihin erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksentekoympäristöissä, yleisesti käytettyjen päätöksenteon tukimallien keskeisiin ominaisuuksiin, päätöksenteon kohteina olevien vaihtoehtojen arvottamiseen ja vertailuun, sekä arvovalintojen argumentointiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tunnistaa erilaisia päätöksentekoasetelmia ja niissä sovellettavissa olevia päätöksentekomalleja. Hän on tehtyjen harjoitusten kautta hankkinut näkemyksen tekijöistä, jotka tukevat tai rajoittavat erilaisten lähestymistapojen hyödyntämistä päätöksentekovaihtoehtoja argumentoitaessa. Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen kehittää valmiuksia tehdä harjoituksissa eteen annettavien tilanteiden mukaisia valintoja, tunnistaa tehtyjen valintojen perusteita ja käydä niistä keskustelua. Laajemman harjoitustyön toteuttaminen suurissa ryhmissä valmentaa kurssilaisia työn- ja vastuunjakoon sekä pienryhmää laajemman työyhteisön tarjoamien voimavarojen hyödyntämiseen. Ongelmakeskeinen tarkastelutapa ja luentojen teemoihin nivelletyt pikaharjoitukset tutustuttavat kurssille osallistujat valintojen taloudellisten ulottuvuuksien käsittelyyn soveltuvaan terminologiaan.

Sisältö

Taloudellisin perustein argumentoitavat valinnat erilaisissa tilallisissa ja poliittis-hallinnollisissa konteksteissa. Talousteorian perusoletukset ja rajoitteet, markkinatalous päätöksentekoympäristönä ja asetelmat, joissa markkinamekanismit häiriintyvät. Kehityksen problematiikka taloudellisen päätöksenteon haasteena, kasvun keskittyminen ja jakautuminen. Taloudellisten parametrien käsittely päätöksentekoteoreettisesti. Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja johtamisen kohteina olevien tekijöiden ja ympäristötekijöiden taloudellinen arvottaminen. Ongelmakeskeinen tarkastelutapa ja soveltavat harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Käytettävä kirjallinen ja muu materiaali ilmoitetaan erikseen luennoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu