x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHPA11 Muutos, hallinta, politisoituminen - tutkimuspraktikum 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja, kunta- ja aluejohtamisen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Kurssi tuottaa opiskelijalle tutkimus- ja argumentointivalmiuksia Kunta- ja aluejohtamisen sekä Ympäristön- ja alueiden politisoitumisen teemoissa. Kurssilla perehdytään tutkimusprosessiin, tutkimusmenetelmiin, ongelmanasetteluihin, analyyttiseen ajatteluun, tulosten arviointiin ja raportointiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija saa valmiudet tutkimustehtävän määritykseen ja rajaukseen, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, tulosten esittämiseen ja tieteelliseen raportointiin. Keskeistä on näiden vaiheiden hahmottaminen osana koko tutkimusprosessia. Lisäksi opiskelijalle karttuu ryhmä- ja seminaarityöskentelytaitoja.

Sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmius tutkimusprosessin itsenäiseen läpiviemiseen sekä ymmärrys laadullisesta ja määrällisestä tutkimusotteesta. Opiskelija tutustuu molempiin näkökulmiin. Opiskelijat määrittelevät pienryhmissä mielekkään tutkimustehtävän ja toteuttavat sen. Laadullisessa osiossa empiirinen aineisto kerätään haastatteluilla ja määrällisessä osiossa lomaketutkimuksella tai toteutetaan valmiilla tilastoaineistoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssin suoritus koostuu läsnäolosta luennoilla ja harjoituskerroilla sekä tutkimusharjoitustyöstä, joka tehdään ryhmätyönä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden keväällä tai kolmannen syksyllä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu