x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan arvioinnin roolia päätöksentekoa palvelevan tiedon tuottamisessa julkisyhteisöjen tuloksellisuuden sekä toimintaohjelmien menestyksellisyyden tarkastelussa. Case-tarkasteluilla opiskelijoita perehdytetään konkreettisten arviointiprosessien toteuttamiseen ja esitellään vaikutuksia, joita arvioinnilla on saatu aikaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen toiminnan ja toimintapolitiikkojen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointiin liittyvät käsitteet, teoriat ja periaatteet. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja mittaus vaikuttavat julkisen toimintapolitiikan, julkisorganisaation ja julkisjohtajan toimintaan. Opiskelija osaa analysoida alueellista ja paikallista kehitystä, liikkumista ja liikennettä sekä paikallisen ja kansallisen politiikan tehtäviä ja keinoja. Opiskelija tuntee paikallistalouden näkökulmat ja niiden merkitykset toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää instituutiotalouden sekä julkistalouden kysymysten teoreettiseen lähestymiseen ja toimintapolitiikkojen arviointiin sekä syventää näiden kysymysten käsitteellistä ja teoreettista ymmärrystä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. McDavid, James C. & Hawthorn, Laura R. L. 2006. Program Evaluation & Performance Measurement – An Introduction to Practice. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. E-aineisto.

2. Meklin, Pentti, Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo 2009. Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä. Rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma. Teoksessa Karppi, IIari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.) Governance – Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus, s. 237–274.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu