x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA31 Oikeussuoja hallinnossa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallinnon laillisuusvalvontaa ja hallinnon oikeussuojajärjestelmää koskevan oikeudellisen normiston sekä niihin liittyvät keskeiset oikeudelliset ongelmat. Hän osaa soveltaa hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä käytännön ratkaisutoiminnassa.

Sisältö

- Hallinnon laillisuusvalvonta
- Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmän sisältö
- Hallintoprosessin pääkohdat
- Hallinto-oikeudellisten oikeustapausten ratkaiseminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 18 t 0 t
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oikeustapausharjoitukset  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luentoihin sekä oikeustapausharjoituksiin perustuva materiaali.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. 2007 tai mahdollinen uudempi painos. Saatavissa myös e-aineistona.

Harjula & Prättälä: Kuntalaki. 2012. Tai vaihtoehtoisesti jonkin toisen kuntalain kommentaariteoksen kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmää koskevat luvut.

Jos opiskelija aikoo suorittaa maisterin tutkinnon julkisoikeuden opintosuunnassa, hänen tulee suorittaa tämä jakso 1 vaihtoehdon mukaisesti (osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen tentti).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu