x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kunnan itsehallinnollisen aseman perusteet ja tuntee kunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä
- tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet
- on omaksunut kuntien päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön
- tuntee kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn keskeiset erityispiirteet
- kykenee tarkastelemaan analyyttisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä oikeudelliselta kannalta

Sisältö

- Kunnallisoikeus ja kunnallisen itsehallinnon oikeudelliset ulottuvuudet
- Kunnan toimialan ja tehtävien määräytyminen
- Kunnan jäsenyys ja asukkaiden vaali- ja osallistumisoikeudet
- Kunnan luottamushenkilöt, toimielimet ja päätöksenteko
- Kunnan henkilöstö ja johtaminen
- Kunnan palvelu- ja viranomaistoiminta
- Kunnan ja kuntakonsernin talouden ohjaus ja valvonta
- Kuntien julkis- ja yksityisoikeudellinen toiminta
- Oikeusturva kunnallishallinnossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008. Saatavana e-julkaisuna.

2. Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 8. uud.p. Talentum 2012 tai Hannus-Hallberg-Niemi: Kuntalaki. WSOY 2009.

3. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)

4. Yksityiskohtainen perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11, Kuntalaki 365/1995, Vaalilaki 714/1998, luku 11, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu