x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKA4 Esittelijäkurssi 4 op
JA
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee julkishallinnon toimintaa ja rakennetta koskevan oikeudellisen sääntelyn perusasiat. Hän tuntee hyvän hallinnon perusteet sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn valtion ja kuntien viranomaisissa. Hän ymmärtää hallinto-oikeudellisen normiston tehtävät käytännön hallintotoiminnassa, erityisesti hallinnollisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvässä asian käsittelyssä. Hän osaa laatia esittelyyn ja muuhun hallintoasian käsittelyyn liittyviä asiakirjoja.

Sisältö

- Hallinto-oikeus oikeudenalana: keskeinen sisältö ja suhde muihin oikeudenaloihin
- Hallinto-oikeuden yleiset opit: peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet
- Julkisen hallinnon rakenne ja sen osien väliset suhteet
- Hyvän hallinnon takeet perustuslaissa ja hallinnon yleislaeissa
- Hallinnon julkisuus
- Hallintoasian käsittely viranomaisessa
- Hallintototoimintaa koskevan lainsäädännön soveltaminen käytäntöön

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus:

1. Laakso - Suviranta - Tarukannel: Yleishallinto-oikeus. 2006.

2. Mäenpää: Julkisuusperiaate. 2009.

3. Opintojakson Moodle-sivulla ilmoitettavat säädökset.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Käytännön hallintotoiminnan kurssi  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Harjoitustyö(t) tehdään harjoituskurssin aikana kurssilla annettavien ohjeiden mukaisesti. Kurssille osallistuminen on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut jaksoon kuuluvan luennon ja kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu