x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
FILAA7 Kandidaattiseminaari 5 op
JA
FILAA8 Kandidaatintutkielma 8 op
TAI
KUTAA6 Kandidaattiseminaari 5 op
JA
KUTAA7 Kandidaatintutkielma 8 op

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii
- etsimään tieteellistä tietoa ja osaa rakentaa tieteellisiä periaatteita noudattavan tutkimussuunnitelman
- jalostamaan laatimastaan tutkimussuunnitelmasta kandidaatin tutkielman
- raportoimaan tutkielmansa tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
- esittämään kandidaatin tutkielmansa ja/tai siihen liittyvän kirjallisen esityksensä julkisesti
- arvioimaan muiden opiskelijoiden laatimia kandidaatin tutkielmia ja/tai kirjallisia esityksiä.

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet käytännön ja teoreettisten ongelmien analysointiin. Opiskelija on myös luonut perustan tutkimusvalmiuksille, joiden avulla hän kykenee luomaan ja ratkaisemaan mielekkäitä tutkimusasetelmia.

Sisältö

Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintutkielma, joka laaditaan tutkinto-ohjelman alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaattiseminaari ja -tutkielma ovat 10 opintopisteen kokonaisuus, johon kuuluvat lisäksi kypsyysnäyte ja kirjaston järjestämä kahden tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielmansa aihepiiriin ja laatinut sen itse. Samoin sen tehtävänä on osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito.

Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintutkielman laadintaa. Seminaarissa opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu