x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (julkisoikeus) 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opiskelijan tulee olla suorittanut Julkisoikeuden yhteisen moduulin lisäksi jokin kolmesta moduulista HALJUA30, HALJUA40 tai HALJUA50.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKA6 Kandidaattiseminaari 5 op
JA
JOIKA7 Kandidaatintutkielma 8 op
TAI
KUOIA7 Kandidaattiseminaari 5 op
JA
KUOIA8 Kandidaatintutkielma 8 op

Yleiskuvaus

Julkisoikeuden kandidaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tutkielman tekemiseen. Tutkielmissa käsitellään julkisoikeuden kannalta releventteja tutkimusongelmia oikeudellisesta näkökulmasta. Kandidaatintutkielmien aiheet liittyvät hallinto-oikeuteen, valtiosääntöoikeuteen ja kunnallisoikeuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäisen kirjallisen esityksen laatimiseen julkisoikeudellisesta aiheesta. Hän ymmärtää tieteellisyyden vaatimukset ja tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät. Opiskelija vahvistaa suullista ja kirjallista esitystaitoaan sekä kykenee tieteelle ominaiseen kriittiseen tarkastelutapaan

Sisältö

–Esitelmä
–Tutkielma
–Kypsyysnäyte
-Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus

Julkisoikeuden kandidaatintutkielma ja -seminaari on edellytyksenä opiskelemiselle julkisoikeuden opintosuunnalla maisterivaiheessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Seminaariryhmiin otettavien opiskelijoiden enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. Mikäli seminaariin ilmoittautuneiden, edellytykset täyttävien opiskelijoiden määrä ylittää vahvistetun enimmäismäärän, sovelletaan jonolakia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kolme seminaariryhmää (3) muodostetaan tehtävien tutkielmien aiheiden perusteella pääsääntöisesti seuraavasti: yhdessä seminaarissa keskitytään käsittelemään hallinto-oikeudellisia aiheita, yhdessä kunnallisoikeudellisia aiheita ja yhdessä valtiosääntöoikeudellisia aiheita. Kaikille seminaariin aikoville järjestetään syyslukukauden alussa yhteinen kokous, jossa tapahtuu ryhmäjako seminaareihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataidot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjaston järjestämä tiedonhankinnan opetus 2 h.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson rinnalla opiskelijan tulee suorittaa Oikeudellisen tutkimuksen perusteet jakso.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu