x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI
TAI

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana opiskelija syventyy tutkimusalansa kannalta keskeiseen teoreettiseen ajatteluun. Opintojakso suoritetaan kandidaatttiseminaarin yhteydessä 3. opintovuotena.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teorian ja käsitteiden merkityksen tutkimuksen jäsentämisessä ja uuden tiedon tuottamisessa.
Opiskelija osaa ohjatusti valita tutkimustehtäväänsä sopivan teorian ja käsitteet. Hän osaa myös etsiä tietoa valitusta teoriasta ja käsitteistä. Hän tunnistaa eri teoriaperinteiden ja tutkimusmenetelmien suhteita sekä
pystyy kirjallisesti jäsentämään tutkimustehtäväänsä liittyviä käsitteitä ja teorioita.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustaan erilaisiin sosiaalitieteellisiin teorioihin ja käsitteisiin. Tarkasteltavat teoriat valitaan opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien tutkimusintressien perusteella.

Toteutustavat

Lukupiirit organisoidaan kandidaatin seminaarin yhteydessä. Kirjallisuudesta ja käytännöistä sovitaan ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Lukupiirit organisoidaan kandidaatin tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

essee oman kandidaatintutkielman teoreettisista lähtökohdista

Opintojakso suoritetaan kandidaatttiseminaarin yhteydessä 3. opintovuotena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan kandidaattiseminaarin ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö