x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
TAI
TAI

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijat sosiaalitieteen keskeisiin käsitteellisiin jäsennyksiin ja teoreettisiin ajattelutapoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Sisältö

Luentokurssi käsittelee sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman eri tieteenalojen teoreettisia lähtökohtia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
kirjatentti  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Risto Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus 2000

Berger & Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus 1994

luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Luennoista kirjoitetaan luento-/oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heiskala (2000) Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus.

Berger & Luckmann (2000) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö