x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I 4 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Edeltävät opinnot
Kielitaito tasolla A2-B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua, valmennuskurssia tai valmentavaa Nätfräsch-verkkokurssia.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kauppatieteiden kandidaateiksi ja maistereiksi valmistuvien perustaitoihin kuuluu talouden kielen ja terminologian tunteminen ruotsin kielellä. Sitä edellyttävät yritykset, yliopistoista ja korkeakouluista valmistuvien työnantajat. Tulevalle kauppatieteilijälle kyky käyttää ruotsia omassa työssään niin kotimaassa kun pohjoismaisissa yhteyksissä on tärkeä.


Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tutkinnoissa vaadittava kielitaito määritellään oman alan kannalta tarpeelliseksi kielitaidoksi. Lisäksi se vastaa valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa vaadittavaa kielitaitoa (kts. julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu asetus 481/2003).

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä tiettyä tarkoitusta varten suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan. Kieli- ja viestintäopinnot tukevat opiskelijan asiantuntemuksen kehittymistä akateemisissa ja oman alan yhteyksissä.


Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija

• harjoittelee tavoitteiden mukaisia kielellisiä funktioita suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa (esim. kirjoittaa sähköpostiviestejä, liikekirjeitä, tiivistelmiä yrityksen toiminnasta ja yritysraportteja)

• valitsee ja käyttää relevantteja tietolähteitä

• hankkii tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
• kertaa ja syventää tietojaan ja taitojaan ääntämisestä, kieliopista ja suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta
• harjoittelee rakentavan palautteen antamista ja hyödyntämistä
• arvioi omia ja toisten kieli- ja viestintätaitoja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 56 t

4 opintopisteen määrä opiskelijatyötä, josta enintään 52 tuntia on lähiopetusta. Koko kurssi suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.

Opetuskieli

ruotsi

Opetuskielenä voi olla myös suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi
Suullinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla arviointiasteikolla hylätty (HYL), tyydyttävät tiedot (TT) tai hyvät tiedot (HT). Arvosana TT vastaa viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana HT taitotasoa B2. Arviointikriteerit; ks. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali

Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta on KTK-tutkinnon 2. opiskeluvuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus