x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Riittää, että pakollinen edeltävä opintojakso on suoritettu ennen ko. opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisemmin konsernitilinpäätöksen laadinnan problematiikan ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen monenlaisista yritysrakenteista sekä kansallisen normiston mukaisesti että IFRS-standardeihin perustuen.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Osakkuusyritysten yhdisteleminen; Ulkomaisten tytäryritysten käsittely; Yritysjärjestelyt ja konsernitilinpäätös; IFRS-standardien mukainen konsernitilinpäätös; Erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mäkelä - Reponen - Pohjonen - Honkamäki: Konsernitilinpäätöksen laadinta, SanomaPro, 2012.

2. e-aineisto: Englund -  Prepula -  Riistama  - Tuokko: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, SanomaPro, uusin painos, luku 3 (konsernirakenteen muutokset).

3. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu