x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Riittää, että pakollinen edeltävä opintojakso on suoritettu ennen ko. opintojakson tenttiin ilmoittautumista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt sekä niiden teoreettiset perusteet. Hän osaa arvioida niitä itsenäisesti ja kykenee esittämään perustellusti niitä koskevia parantamisehdotuksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Laskentatoimen teoria ja IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt; Käyvän arvon määrittäminen; Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet; Vaihto-omaisuus ja pitkäaikaishankkeet; Rahoitusinstrumentit ja sijoitusomaisuus; Omaisuuserien arvon alentuminen; Velat ja varaukset sekä ehdolliset velat ja varat; Oma pääoma; Tuotot ja kulut; Erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mackenzie - Coetsee- Njikizana - Chamboko  - Colyvas: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley, New Jersey, 2012.

2. e-aineisto: Haaramo - Räty: IFRS-raportointi, SanomaPro, viimei­sin päivitys. Luennoitsijan ilmoittamin osin

3. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu