x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opintojaksot: KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi ja lisäksi kaksi seuraavista opintojaksoista: KATMAA12 Marketing Communications, KATMAA 13 Service Marketing, KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MARKA020 Markkinoinnin johtaminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa markkinoinnin johtamisen, suunnittelun ja seurannan keskeiset tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Opiskelija osaa myös analysoida tapausesimerkkien avulla markkinoinnin erilaisia päätöksentekotilanteita.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinoinnin operatiiviseen johtamiseen osana yrityksen johtamisprosessin kokonaisuutta. Erityisesti painotetaan yrityksen tekemien markkinointitoimenpiteiden ja yrityksen tuloksellisuuden välistä yhteyttä. Keskeisen näkökulman muodostavat lisäksi sekä yritys että toimialakohtaiset erityispiirteet markkinoinnissa.

Toteutustavat

Luento-opetus 20 t ja harjoitukset 10 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ford, David, Gadde, Lars-Erik, Håkansson, Håkan & Snehota, Ivan: Managing Business Relationships, John Wiley & Sons Ltd., 2011.
2. Payne, Adrian, McDonald, Malcom & Frow, Pennie: Marketing Plans for Services: A Complete Guide, John Wiley & Sons Ltd., 2011, soveltuvin osin.
3. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu