x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa aikaisempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tuottaa, analysoida, arvioida ja välittää keskeistä johdon laskentainformaatiota. Opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen roolin sekä laskentajärjestelmien arvioinnin ja kehittämisen merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena sekä yrityksen kilpailutekijänä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Laskentatoimi yrityksen talousjohtamisen tukena; Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa; Tunnusluvut ja mittarit talousjohtamisen välineinä; Budjetointi; Investoinninlaskennan erityiskysymyksiä ja tulosyksikköorganisaation talousjohtaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t
Harjoitukset 12 t 16 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Malmi - Peltola - Toivanen: Balanced Scorecard: rakenna ja sovella tehokkaasti, Talentum, 2006.

2. Partanen: Talousviestintä johtamisen tukena, Talentum, 2007.

3. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. e-aineisto: Bhimani – Horngren -  Datar -  Foster: Management and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

5. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu