x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Lisäksi suositellaan muiden Vero-oikeuteen suuntaavan moduulin jaksojen suorittamista ennen Vero-oikeuden case-kurssin suorittamista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella verotusta osana yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja tuntee ve-rotuksen merkityksen yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Opiskelija tietää kuinka yhteis-kuntavastuullisesti toimivan yrityksen tulee hoitaa verotukseen liittyvät velvollisuudet erilaisissa käytännön tilanteissa. Opiskelija tunnistaa yritystoimintaan, eri yritysmuotoihin ja konsernirakenteisiin liittyviä erilaisia verosuunnittelumahdollisuuksia.

Sisältö

Opiskelija esittää seminaarityöskentelyssä jonkin konkreettisen tapauksen kokonaisvaltaisen ratkaisun hyödyntäen vero-oikeuden, laskentatoimen, yritysjuridiikan ja julkisoikeuden opinnoissa tähän asti oppimaansa. Tapaukset voivat koskea esim. yritysmuodon valintaa, yrityskauppaa, sukupolvenvaihdosta tai yrityksen lopettamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Toteutustapa vaihtelee vuosittain. Opetus koostuu monista elementeistä, joista keskeisimmän osan muodostavat opiskelijoiden pareittain tai ryhmänä laatimat esitykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan vuosittain osoittama aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu