x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee verotuksen toimittamista, verojen perintää ja verorikoksia koskevan sääntelyn. Opiskelija tuntee Verohallinnon organisaation ja aseman verotuksessa. Opiskelija tuntee veroprosessin, verotarkastuskäytännöt ja muutoksenhakukeinot verotuksessa ja osaa toimia oikein veroprosessin eri vaiheissa.

Sisältö

1. Veroviranomaiset ja niiden organisaatio välittömässä verotuksessa
2. Verotuksen toimittaminen ja verojen perintä
3. Veroprosessi ja oikeusturva
4. Verorikokset
5. Verotustietojen salassapito
6. Verotarkastus ja hyvä verotarkastustapa
7. Yhteistoiminta eri viranomaisten kesken ja kansainvälinen yhteistoiminta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky, Matti – Räbinä, Timo: Verotusmenettely ja muutoksenhaku, 2011 tai uudempi painos.
 2. 2–5 opettajan vuosittain ilmoittamaa artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • L verotusmenettelystä, 1558/1995, Ve 301
 • A verotusmenettelystä, 763/1998, Ve 302
 • VHp ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 1238/2010, Ve 303
 • VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 35/2011, Ve 304
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 1346/1999, Ve 307
 • L Verohallinnosta, 503/2010, Ve 308
 • VNA Verohallinnosta, 562/2010, Ve 309
 • Hallintolainkäyttölaki, 586/1996, Pr 103
 • L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa, 381/2007,
 • Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta, 150/1930, Pr 202
 • Hallintolaki 434/2003, Yh 101
 • Veronkantolaki, 609/2005, Ve 604
 • Verotililaki, 604/2009, Ve 605
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/1995, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007, Pr 608
 • Rikoslaki, 39/1889, 29 luku, Ri 101
 • Oikeudenkäymiskaari, 4/1734, 15, 17 ja 21 luvut, Pr 101

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu