x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VOIKA3 Arvonlisäverotus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset välilliset verot ja Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenteen ja arvonlisäverotuksen keskeisen käsitteistön ja järjestelmän EU-oikeudellisen kytkennän. Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä aineellisia säännöksiä ja tuntee arvonlisäverotuksen menettelylliset seikat ja arvonlisäverotuksen merkityksen yritystoiminnassa.

Sisältö

1. Erilaiset välilliset verot
2. Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne
3. Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset
4. Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus
5. Ostovähennysjärjestelmä
6. Oman käytön verotus
7. Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa
8. Myyntimaasäännökset
9. Ilmoittamisvelvollisuudet
10. Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen
11. Ennakkoratkaisut ja ohjaus
12. Muutoksenhaku
13. Arvonlisäverotus EU:ssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä saa käyttää Verolait-kirjaa ja laskinta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Juanto, Leila - Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2012 tai uudempi painos.
 2. Verohallitus: Arvonlisäverovelvollisen opas. Verohallituksen julkaisu 189.11 tai uudempi (julkaisu löytyy osoitteesta http://www.vero.fi).
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Arvonlisäverolaki 1501/1993, Ve 501
 • Arvonlisäveroasetus 50/1994, Ve 502
 • L Ahvenanmaan maakuntaa koskevist0a poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsäädäntöön, 1266/1996, Ve 503
 • Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, VeEU 201
 • Valmisteverotuslaki, 182/2010, Ve 508
 • Tullilaki 1466/1994, Ve 520
 • Verotililaki 604/2009, Ve 605

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu