x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA36 Liikesopimukset ja yrityksen asiakirjat 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi tulee olla suoritettuna vähintään yksi yritysjuridiikan aineopintojakso edellä mainittujen lisäksi. Kurssin KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta -kurssin sijasta edeltävänä opintojaksona hyväksytään myös YJURA040 Prosessioikeus tai YJURA150 Vahingonkorvausoikeus -opintojaksot. Kurssille on ilmoittautuminen. Tarkoitettu suoritettavaksi aikaisintaan 2. opiskeluvuonna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija oivaltaa juridisten seikkojen merkityksen erityisesti yrittäjien välisessä sopimuksenteossa sekä oppii välttämään sopimusriitoja ja tarvittaessa ennalta varautumaan sopimusriitoihin ja tuntee yrityselämässä tavallisimmin tarvittavat asiakirjat.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia kokonaisuuksia: sopimustekniikan hallinta, juridiset sopimuksentekotaidot, sopimuksen valmistelu, sopimusneuvottelut, sopimussisällön hallinta ja erilaiset sopimusinstrumentit, sopimusoikeudellinen riskienhallinta, liike-elämän riidanratkaisuvaihtoehdot ja yritystoiminnan keskeiset asiakirjat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen. Esseen ja kirjallisen loppuraportin laatiminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

•Hemmo, M.: Sopimusoikeus III. 2005 tai uudempi.

Lisätietoja

Kurssille ei voi osallistua, mikäli on suorittanut aiemmin molemmat tai toisen seuraavista kursseista:

YJURA210 Liikesopimukset ja erimielisyyksien ratkaiseminen tai YJURA145 Asiakirjakurssi.

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu